Pre K Baby Jesus Birthday Program-dismissal immediately after